02177713361 info@taranomcharity.org

کمیته دبیرخانه

معرفی کمیته دبیرخانه

کلیه امور مکاتبات دوطرفه‌ی مؤسسه با شرکت‌ها، نهادها و ارگان‌ها بر عهده‌ی این کمیته است.

شرح وظایف کمیته

اخذ و تمدید مجوزهای لازم برای مؤسسه
نامه‌نگاری‌های برون سازمانی و درون سازمانی
دریافت و آرشیو نامه‌های دریافتی
هماهنگی جلسات مدیرعامل و معاونین

خانم مهتاب مستوفی